Hulp nodig?

Voor al uw vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 035 53 99 800 of mailen via support@xmark.nl

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN (AV)

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van XMARK BV en op alle met XMARK  B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze AV onverkort van kracht blijven. 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door XMARK BV is ingestemd. 1.5 De internetsite van XMARK BV richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt. 1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met XMARK BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 1.7 XMARK BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 1.8 Door het gebruik van de internetsite van XMARK BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 1.9 XMARK BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. XMARK BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button. 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. 2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;- een offerte door de Koper is getekend en door XMARK BV is ontvangen ingeval door XMARK BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht;- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan XMARK BV via elektronische weg is verzonden en door XMARK BV is ontvangen. 2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.  2.6 Koper en XMARK BV B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van XMARK BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. XMARK BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in  Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen. 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die XMARK BV in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door XMARK BV worden gecorrigeerd. 3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt in de filialen kenbaar gemaakt. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 3.5 XMARK kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald;  creditcard (VISA, Master/Eurocard) financial Lease, I-payment, remboursbetaling. XMARK BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen in de filialen van XMARK BV. 4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven EUR 2.000,- worden niet onder rembours bezorgd. 4.3 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële Koper, alsook autorisatie, is voldaan. 4.4 In het geval door XMARK BV een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard of  via financiële lease dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. XMARK BV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever 4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die XMARK BV als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 4.8 In geval van niet-tijdige betaling is XMARK BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen en is gerechtigd de betreffende dienst te deactiveren tot het volledige openstaande bedrag is betaald. 4.9 XMARK BV heeft het uitdrukkelijke recht op vorderingen op Koper over te dragen aan een derde partij door middel van een daartoe strekkende overeenkomst en mededeling van zodanige overdracht aan de Koper.

 1. Opschorting van de dienstverlening

5.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is XMARK BV gerechtigd de levering van een Aansluiting, een specifieke Dienst of service  (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Contractant ter zake van een Aansluiting, een Dienst of service of in dat kader door XMARK BV geleverde zaken en diensten een verplichting jegens XMARK BV niet nakomt en deze niet nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de periodieke vergoedingen als bedoeld in artikel 1:12 en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan. 5.2 XMARK BV is tevens bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opschorting over te gaan; a zonder ingebrekestelling of mededeling indien de Contractant dusdanig de belangen van XMARK BV schaadt dat van XMARK BV niet verlangd kan worden dat de Aansluiting, al dan niet met betrekking tot specifieke Diensten, in stand wordt gehouden; of b indien Contractant bij herhaling hinderlijke oproepen pleegt of hinderlijke berichten verstuurt aan derden. XMARK BV zal hiertoe echter niet eerder overgaan dat nadat zij de Contractant, naar aanleiding van een onderzoek hiernaar, verzocht heeft het plegen van deze oproepen of het versturen van deze berichten te staken en Contractant daaraan geen gehoor heeft gegeven. 5.3 Tot opheffing van de opschorting wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een door XMARK BV gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de opheffing kan een bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd zijn.

 1. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft XMARK BV ernaar om bestellingen die voor 12 uur ‘s middags op een werkdag zijn geplaatst, uiterlijk binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. XMARK BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

6.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld. 6.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard of via financiële Lease dient XMARK BV de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 

6.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. 

Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 11.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de 

Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven. 6.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

 

 1. Duur van een all-in huur overeenkomst of afname van een dienst

7.1 De overeenkomst voor een all-in huur overeenkomst of andere dienst,  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Voor deze diensten geldt, indien en voor zover overeengekomen, een minimumduur. 7.2 Contractant kan na het verstrijken van de minimumduur daarvan, worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van drie Maanden, tenzij XMARK BV een andere wijze van opzegging bekend heeft gemaakt. 7.3 Zowel de Contractant als XMARK BV kan de overeenkomst voor een all-in huur of andere dienst  geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden gezonden, behoudens in het geval er reeds een herinnering is gezonden. Ontbinding door XMARK BV is tevens mogelijk in geval van faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Contractant. XMARK BV kan in laatstgenoemde gevallen op verzoek van de curator of bewindvoerder besluiten de overeenkomst toch in stand te houden indien daarbij voldoende zekerheid wordt gesteld 7.3 Beëindiging van een overeenkomst anders dan op grond van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien beide partijen daarmee instemmen. Aan een instemming kunnen door XMARK BV voorwaarden worden verbonden.

 1. Ruilen en herroepingrecht

8.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen is toegestaan binnen acht (8) dagen na levering bij een XMARK BV filiaal. Telefoonkaarten en belpakketten kunnen niet worden geruild. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 24 uur en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een tegoed bon. 8.2 Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd leenapparatuur of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, alsmede simkaarten of andere gepersonifieerde producten. 8.3 Indien de consument-Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt XMARK BV zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper aan XMARK BV betaalde. 8.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met XMARK BV is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 9.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor door XMARK BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. XMARK BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een bemiddelings functie. 10.2 XMARK BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van XMARK BV. XMARK BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 10.3 Indien XMARK BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 10.4 In het geval de Koper via XMARK BV een OV  heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard. 10.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van XMARK BV of de fabrikant zijn verricht;- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 10.6 De Koper is gehouden XMARK BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen XMARK BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 10.7 Het is mogelijk dat XMARK BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. XMARK BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

 1. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is XMARK BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht 11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij XMARK BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van XMARK BV , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

13.1 XMARK BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement. 13.2 XMARK BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van XMARK BV of overeenkomsten gesloten met XMARK BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

 1. Diversen

15.1 XMARK BV is gevestigd te (1251 NX) Laren, Eemnesserweg 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32094090.  Het BTW-identificatienummer is NL 1766.34.186.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan XMARK BV, Eemnesserweg 2, 1251 NC , Laren of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite. 15.2 XMARK BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van het kantoor van XMARK BV te beantwoorden.

Hulp nodig?

Krijg deskundig advies van ons team

Ja ik wil advies
 • Persoonlijk
 • Snel en laagdrempelig
 • Advies op maat
 • Geheel vrijblijvend